TIETOSUOJASELOSTE


Rekisterin pitäjä

Avaan ovia -palvelu

Kauppakatu 39 C/O Crazy Town

40100 Jyväskylä

Tietosuoja vastaava

Timo Pihlajamäki, p. 050 5299505

timo.pihlajamaki@avaanovia.fi

EVÄSTEET

Sivustolla käytetään vain sivujen toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä (cookies). Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja.

Sivuilla voi olla upotettua sisältöä ja linkkejä muille sivustoille. Tällaisen upotetun sisällön tai linkin avaaminen on sama asia kuin se, että kävisit kyseisellä sivustolla.

Kolmansien osapuolten evästeille pyydetään suostumus erikseen.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA PERUSTE

Avaan ovia -palvelu käsittelee vain ne henkilötiedot, jotka palvelun tuottamisen kannalta on tarpeen.

Avaan ovia -palvelu luovuttaa henkilötietoja vai niille tahoille, joiden tulee kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaan saada tietoa tietyn viranomaistehtävän – tai muun tehtävän suorittamiseksi.

Avaan ovia -palvelu ei luovuta henkilötietoja kaupallisiin tarkoituksiin.

Avaan ovia -palvelu ei luovuta henkilötietoja kolmansiin maihin tai kansainvälisille järjestöille.

REKISTERIN NIMI

Asiakasrekisteri

Projektikohtaisissa rekistereissä on asiakkaiden (yritys, yhteisö, tms.) yhteystiedot.

Laskutusrekisteri

Käytämme kirjanpito/laskutusjärjestelmää. Laskutettujen asiakkaiden yhteystiedot tallentuvat järjestelmään laskutuksen yhteydessä. Tähän rekisteriin tallentuvat myös muiden meitä laskuttaneiden (projektien alihankkijat, vuokranantaja, puhelin, ohjelmistolisenssit, tilintarkastaja jne) yhteystietoja.

OutLook (paikallinen)

Lista kunkin työntekijän sähköpostitilillä, johon OutLook tallentaa automaattisesti niiden henkilöiden sähköpostiosoitteet ja mahdollisesti muuta ko. henkilön itse OutLookille kertomaa tietoa. Listalla on tiedot henkilöistä, joiden kanssa Avaan ovia -palvelun henkilö on ollut sähköpostikirjeenvaihdossa sisältäen koko sähköpostikeskusteluhistorian.

Markkinointirekisteri

Avaan ovia -palvelu kerää tietoja myös markkinointia varten. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on suostumus. Emme tee käyttäjiä koskevia profilointeja ja automaattisia päätöksiä.

Jos olet asiakas, henkilötietojasi vastaanottavat

– yrityksemme nimetyt henkilöt

– sinä itse, jos keskustelemme esim. sähköpostitse

– palvelun toimittaja, mikäli varaan puolestasi kolmannen osapuolen palveluja (kuten palvelintila tai domain) (vain laskutustiedot ja tarvittavat tiedot palvelun totetuttamista varten)

Jos olet uutiskirjeen tilaaja, henkilötietojasi vastaanottavat

– yrityksemme nimetyt henkilöt

– sinä itse.

Mikäli olet tilannut uutiskirjeen, sähköpostilistassa niin kauan kunnes lista on olemassa tai kunnes poistat itse itsesi listalta

Kaupallinen yhteistyö

Avaan ovia palvelu tekee kaupallista yhteistyötä eli mainostan blogissani ja somekanavissani kumppaneideni tuotteita – esimerkiksi ilmaisia tai maksullisia verkkokursseja tai muita tuotteita. Kaupallinen yhteistyö tarkoittaa sitä, että mikäli päädyt ostamaan tietyn tuotteen sivuiltani tulevan linkin kautta, saan yhteistyökumppanilta pienen suosittelupalkkion. Valitsen yhteistyökumppaneikseni yrityksiä, jotka tarjoavat sellaisia hyväksi havaitsemiani tuotteita tai palveluja, joista voisi olla apua, hyötyä tai iloa asiakkailleni tai blogini lukijoille.

OIKEUSPERUSTE JA HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on rekisterinpitäjän oikeutettu etu (asiakassuhde) sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito, markkinointi tms. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Asiakasrekisteri

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite). Joissakin projekteissa (mm. ELY:lle tehdyt) rekisteri sisältää myös projektiin liittyvien henkilöiden henkilötunnuksen. Tiedot pysyvät järjestelmässä asiakassuhteen ajan ja poistetaan tarvittaessa.

Laskutusrekisteri

Kirjanpito/laskutusjärjestelmään tallentuvat laskutettujen asiakkaiden ja meitä muuten laskuttaneiden laskun käsittelyyn liittyvät yhteystiedot. Tiedot pysyvät järjestelmässä kirjanpitoon liittyvien lakien mukaisesti.

OutLook (paikallinen)

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, sähköpostiosoite ja sähköpostikeskusteluhistoria. OutLook tallentaa automaattisesti myös ko. henkilön itsensä OutLookille kertomia muitakin tietoja. Tiedot pysyvät rekisterissä ainakin asiakas/liikesuhteen ajan.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekistereihin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. sähköpostitse, puhelimitse ja sopimuksista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Henkilö itse luovuttaa tietojaan www-lomakkeella.

TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Rekistereiden henkilötietoja (yritys, nimi, osoite) ei luovuteta eikä julkaista muille tahoille, ellei projektin tilaaja (esim. ELY-keskus ym.) sitä edellytä. Tietoja ei siirretä rekisterinpitäjän toimesta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään, laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

TARKASTUSOIKEUS JA OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet (* kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

(* http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679#d1e2144-1-1